Karakteristike i uslovi korišćenja usluge OK Matematika

I UVODNE ODREDBE

Član 1 – O LINK group

Registracija LINK groupa

Osnovni podaci

LINK group doo, Cara Dušana 34, 11080 Zemun, Srbija, matični broj: 06305563, PIB:100096157, osnovan 27.11.1992. godine, šifra pretežne delatnosti: 8559.

Ogranci

ITAcademy, BusinessAcademy  i Internet Academy su tri registrovana ogranka LINK group doo, koji se bave jednogodišnjim profesionalnim obrazovanjem. ITAcademy i BusinessAcademy su nacionalno i međunarodno registrovani žigovi kompanije LINK group doo. InternetAcademy je nacionalno registrovan žig kompanije LINK group doo.

Lokacije

Srbija

Office Beograd, Srbija:

Cara Dušana 34,

11080 Zemun, Beograd, Srbija

Kontakt:

+381 (0)11 7856-140,  

+381 (0)11 7856-100,

+381 (0)11 7856-110

SoftLINK, softverski razvojni centar

Partizanske avijacije 25,

11070 Beograd, Srbija

Kontakt:

+381 (0)11 7856-140

+381 (0)11 7856-100

Office Novi Sad

Danila Kiša 5

21000 Novi Sad, Srbija

Kontakt:

+381 (0)21 31 000 20,

+381 (0)21 31 000 21

OK matematika

Šumatovačka 45,

11000 Beograd, Srbija

Partizanske avijacije 25,

11070 Beograd, Srbija

Cara Dušana 34,

11080 Zemun, Beograd, Srbija

Kontakt:

+381 (0)11 7856-140

+381 (0)11 7856-100

Bosna i Hercegovina

Office Sarajevo, Bosna i Hercegovina:

Trg solidarnosti 2,GRAWE, 1, 2. sprat

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

+387 (33) 788 525

+387 (33) 788 526

Rumunija:

Office Temišvar, Rumunija:

Blv. Mihai Viteazu 30,

300222 Timisoara, Timis, Romania

Kontakt:

+40 (0)356 408-877

+40 (0)356 408-876

+40 (0)771-430-976

+40 (0)771-430-723

Office Bukurešt, Rumunija:

Str. Ion Brezoianu 27

Bog’Art Center, etaj 8

Sector 1, Bucharest

Kontakt:

+40 (0)314 326 162

Radno vreme

Radno vreme LINK group je od 9 do 20 časova svakog radnog dana. Radno vreme subotom je od 9 do 13 časova. Nedelja je neradni dan.
Gore navedeno radno vreme je informativnog tipa i u zavisnosti od lokacije

radno vreme može biti drugačije. Radno vreme se za svaku lokaciju određuje internim aktima LINK group.

Registracija žigova

ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i LINK group žigovi su registrovani pred Zavodom za intelektualnu svojinu, i to ITAcademy pod registarskim brojem 64578, BusinessAcademy pod registarskim brojem 65047 i 1125812, InternetAcademy po registarskim brojem 67709, a LINK group pod registarskim brojem 53541 i 1119191 u skladu sa Ničanskom klasifikacijom proizvoda i usluga.

Delatnost LINK GROUP

Osnovna šifra delatnosti

Delatnost LINK group-a doo je profesionalno obrazovanje, a kompanija je registrovana sa pretežnom delatnošću: 8559 – Ostalo obrazovanje.

Član 2 – Predmet i primena dokumenta

Opšte

Karakteristikama i uslovima korišćenja usluge OK Matematika utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga LINK group doo Beograd (u daljem tekstu: LINK group) za fizička, pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: Korisnik usluge).

Način primene, obaveza primene i primenljivost

Karakteristike i uslovi korišćenja usluge OK Matematika su obavezujući za LINK group i Korisnike usluge, odnosno zakonske zastupnike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom LINK group i Zakonski zastupnik ne dogovore drugačije.

Delovi Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika čiji naslov ukazuje na posebnu grupu usluga ili posebnu grupu niće samo na njih.

Karakteristike i uslovi korišćenja usluge OK Matematika važe za sve usluge koje je LINK group ovlašćen da pruža na osnovu svoje pretežne delatnosti (šifra: 8559 – Ostalo obrazovanje).

Zasnovanost pravila na drugim dokumentima

Karakteristike i uslovi korišćenja usluge OK Matematika doneti su i objavljeni na osnovu Statuta LINK group-a, pravila međunarodnih sertifikacionih tela, Zakona o delatnostima preduzeća, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Krivičnog Zakonika, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zančaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti poslovne tajne, Zakona o zabrani diskriminacije.

Član 3– Javnost, izmene i dopune Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika i Cenovnika

        Objava

LINK group je dužan da Karakteristike i uslove korišćenja usluge OK Matematika, Cenovnik, kao i sve izmene istih učini javno dostupnim na svojim internet stranicama.

        Izmene i dopune

LINK group ima pravo i obavezu da Karakteristike i uslove korišćenja usluge OK Matematika, Cenovnik dopunjuje i menja radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje poslovne politike i potreba korisnika usluga.

LINK group će o izmenama i dopunama Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika, cenovnika informisati korisnike usluga i njihove zakonske zastupnike preko navedenih internet stranica, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za LINK group i korisnike usluge mesec dana od njihovog objavljivanja na internet stranici.

Član 4 – Cenovnik usluga

Objava cenovnika

LINK group objavljuje Cenovnik usluga za OK Matematiku na internet prezentaciji https://www.matematika.edu.rs/. Svaku izmenu i dopunu Cenovnika LINK group objavljuje na internet prezentaciji, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za LINK group i korisnike usluge mesec dana od objavljivanja na internet prezentaciji.

        Cenovnik dodatnih usluga

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ima uvid u Cenovnik dodatnih usluga na https://www.matematika.edu.rs/. Svaka promena Cenovnika dodatnih usluga će biti objavljena na https://www.matematika.edu.rs/, kako bi se zakonski zastupnici i korisnici usluge sa njima upoznali.

Plaćanje usluge na rate

LINK group Cenovnikom predviđa mogućnost plaćanja cene usluge OK Matematika odjednom u punom iznosu, kao i mogućnost plaćanja školarine na rate. U slučaju plaćanja usluge na rate, zakonski zastupnik je dužan da određeni procenat od punog iznosa uplati odmah po zaključenju ugovora.

Odobravanje popusta

LINK group zadržava pravo da korisnicima usluge koji zaključe Ugovor o usluzi OK Matematika dozvoli popust na cenu usluge OK Matematika, koji može biti različit u zavisnosti od trenutka potpisivanja ugovora.

LINK group zadržava pravo da korisnicima usluge koji cenu usluge OK Matematika plate odjednom dozvoli popust u odnosu na cenu izraženu u Cenovniku.

Stipendiranje i olakšice

LINK group zadržava pravo stipendiranja i davanja olakšica određenim kategorijama lica u skladu sa prihvaćenim međunarodnim i ustavnim standardima pozitivne diskriminacije, inkluzije i jednakih mogućnosti.

Odricanje od odgovornosti za pružanje usluge pod nejednakim uslovima

Aktivnosti, pogodnosti prilikom upisa i stipendiranje određenih kategorija lica ni u kom slučaju ne predstavljaju pružanje usluge obrazovanja pod nejednakim uslovima.

Član 5 – Zaključenje ugovora o usluzi OK Matematika

Opšte

Zakonski zastupnici korisnika usluge OK Matematika sa LINK group zaključuju Ugovor o usluzi OK Matematika u pisanoj formi.

Korisnik usluge matematike jeste učenik osnovne ili srednje škole. Ugovor za maloletnog korisnika usluge potpisuje i zaključuje njegov zakonski zastupnik, koji time daje pristanak na korišćenje usluge OK Matematika.

Ugovaranje

Zaključeni Ugovor je rezultat direktnog pregovaranja i predstavlja saglasnu izjavu volje obe ugovorne strane.

Korisnik usluge odnosno zakonski zastupnik koji ima primedbe u pogledu ponuđenih ugovornih odredbi može iste izneti LINK group-u  procesu pregovaranja pre zaključenja Ugovora o školovanju, dok sve naknadne primedbe korisnika usluga, odnosno zakonskih zastupnika nakon zaključenja Ugovora o školovanju predstavljaju ponudu korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika za aneks Ugovora o školovanju pod drugim uslovima od ranije ugovorenih, koje LINK group može odbiti ili prihvatiti. Sve izmene proizvode pravno dejstvo tek nakon potpisivanja aneksa Ugovora ousluzi matematike zaključenom u pisanoj formi.

Status korisnika usluge

Kandidat za korišćenje usluge OK Matematika status korisnika usluge stiče kada zakonski zastupnik potpiše ugovor o usluzi OK Matematika.

Korisnik usluge ima pravo da koristi uslugu OK Matematika u skladu sa programom objavljenim na sajtu https://www.matematika.edu.rs/, da izvršava druge obaveze, kao i da završi ugovorenu uslugu po započetom programu, u skladu sa ugovorom o usluzi OK Matematika.

Status korisnika usluge prestaje istekom ugovora o usluzi OK Matematika, ispisom i isključenjem iz korišćenja usluge OK Matematika.

Korisnik usluge ima pravo da javno objavi svoj status korisnika usluge u toku važenja ugovora, kao i nakon uspešnog završetka usluge OK Matematika.

Početak realizacije usluge

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik daje izričitu saglasnost LINK group-u da može početi sa realizacijom Ugovora o usluzi OK Matematika danom potpisivanja samog Ugovora.

Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja ili dana koji predviđen samim Ugovorom o usluzi OK Matematika.

Sve kasnije izmene i dopune Ugovora o usluzi OK Matematika su moguće i jedino proizvode dejstvo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi. U tom smislu Ugovorne strane zaključuju aneks Ugovora.

Član 6 – Legitimisanje

Prilikom zaključenja Ugovora o usluzi OK Matematika, punoletni korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je dužan da se legitimiše kod LINK group-a .

Zbog specifičnosti usluge koju pruža OK Matematika, neophodno je da ukoliko se korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik opredeli za aneks o garanciji, dostavi na uvid podatke iz đačke knjižice korisnika usluge kako bi se utvrdila ocena sa polugodišta, odnosno kraja godine.

Način legitimacije u odnosu na vrstu lica sa kojom se zaključuje Ugovor

Domaća i strana fizička lica, pravna lica i preduzetnici se legitimišu na sledeće načine:

– domaća fizička lica ličnom kartom ili drugim zakonom priznatim identifikacionim dokumentom;

– strani državljani pasošem;

– pravna lica i preduzetnici potpunim izvodom iz registracije Agencije za privredne registre (ili drugog registra kada su u pitanju preduzetnici) i depoom kartona s potpisima lica ovlašćenih za zastupanje.

Legitimisanje se vrši na osnovu originalnih dokumenata, overenog prepisa istih, ili na osnovu duplikata originalnih dokumenata izdatih od strane nadležnih državnih organa.

Zadržavanje dokumenata

LINK group može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na osnovu kojih je izvršeno legitimisanje, radi vođenja evidencija.

Kanali komunikacije sa korisnikom usluge

Svaki korisnik usluge koristi imejl nalog koji je prijavio LINK group prilikom zaključenja ugovora.

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik  dužan je da obezbedi neometan kanal komunikacije sa LINK group-om putem telefona, imejila i pošte.

Zakonski zastupnik, odnosno korisnik usluge se potpisivanjem Ugovora o usluzi OK Matematika obavezuje da će LINK group blagovremeno obaveštavati o promeni ličnih podataka, a posebno podataka kao što su imejl adresa ili adresa prebivališta.

Zakonski zastupnik, odnosno korisnik usluge je dužan da LINK group obavesti o promeni podataka navedenih u prethodnom stavu slanjem imejla klijentskom servisu.

Zakonski zastupnik, odnosno korisnik usluge potpisivanjem Ugovora o usluzi OK Matematika preuzima punu odgovornost za pričinjene materijalne troškove LINK group u slučaju da LINK group nije blagovremeno bio obavešten o promeni navedenih podataka na način naveden u prethodnom stavu.

Član 7- Pregovori u vezi sa zaključenjem Ugovora

Prilikom zaključenja ugovora, korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik bira vrstu usluge OK Matematika, način otplate i druge elemente bitne za realizaciju usluge OK Matematika. U tom smislu sarađuje sa predstavnikom LINK group zaduženom za tu vrstu poslova.

Naziv odabrane usluge OK Matematika i njen opis sadržan je u ugovoru ili je priložen uz isti, odnosno objavljen na javnoj internet adresi https://www.matematika.edu.rs/ što podrazumeva da je zakonski zastupnik, odnosno korisnik usluge upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve cene i uslove za njegovo korišćenje.

Ukoliko korisnik usluge odnosno njegov zakonski zastupnik zahteva zaključenje ugovora sa otplatom na više mesečnih rata, LINK group zadržava pravo da od njega zahteva odgovarajuće obezbeđenje plaćanja.

Član 8 – Provera solventnosti

Započinjanjem postupka zaključenja ugovora s LINK group-om, korisnik usluge odnosno njegov zakonski zastupnik ovlašćuje LINK group da u narednom roku od 30 dana proveri podatke u vezi sa solventnošću korisnika usluge odnosno njegovog zakonskog zastupnika bez njegove posebne saglasnosti.

Ukoliko podaci do kojih dođe LINK group ukažu na verovatnu insolventnost korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika ili na to da korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik neuredno ispunjava obaveze prema trećim licima, LINK group će ga o tome obavestiti i zatražiti njegovo izjašnjenje.

Po prijemu izjašnjenja ili isteka roka za izjašnjenje, LINK group će odlučiti o zaključenju i/ili raskidu već zaključenog ugovora, i o tome obavestiti korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika.

Član 9 – Plaćanje usluge

Komercijalni uslovi u vezi sa cenama, načinima i rokovima plaćanja, obračunom zateznih kamata definisani su Ugovorom.

Načini plaćanja

Usluga OK Matematika koju LINK group pruža može biti plaćena svim dozvoljenim sredstvima plaćanja u smislu zakona.

Kreditiranje

LINK group može u saradnji sa poslovnom bankom omogućiti kreditiranje korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika radi plaćanja usluga OK Matematika, putem kredita. Ukoliko takva mogućnost bude ostvarena sa poslovnom bankom, LINK group će obezbediti informaciju o tome.

Izdavanje računa

O svim uplatama LINK group će korisniku usluga, odnosno zakonskom zastupniku izdavati račun u skladu sa važećim zakonima.

Uplate usluge OK Matematika je moguće izvršiti gotovinskim plaćanjem, kreditnim i debitnim karticama, putem bankarskih kredita.

Obračun zatezne kamate

Za uplate posle roka LINK group zadržava pravo obračuna zakonske kamate na novonastali dug, u skladu sa Zakonom.

Troškovi slanja opomena

LINK group će obračunati troškove za slanje opomena u skladu sa zvaničnim Cenovnikom.

Knjiženje uplata

LINK group ne snosi odgovornost za uplaćen iznos za uslugu OK Matematika od momenta uplate u pošti ili banci do momenta polaganja sredstava na račun LINK group. Prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluga OK Matematika i potpisivanjem Ugovora o usluzi OK Matematika korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik potvrđuje da je saglasan sa navedenim ograničenjem odgovornosti. Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ima pravo da pošalje dokaz iz koga proizilazi da je došlo do uplate predviđene Ugovorom o usluzi OK Matematika.

Troškovi bankarskih transakcija prilikom plaćanja

LINK group ne snosi troškove provizija prilikom bankarskih transakcija.

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik sam snosi troškove bankarskih transakcija prilikom plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Poslovna banka ili druga ustanova preko koje korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik vrši plaćanje određuje cenu transakcije.

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je dužan prilikom davanja naloga banci za plaćanje da se izjasni da će on snositi troškove transakcije.

U slučaju plaćanja karticama elektronskim putem korinik usluge, odnosno zakonski zastupnik je u obavezi da iznos uplate definisane Ugovorom o usluzu OK Matematika uveća za iznos troškova transakcije.

Član 10 – Prekid isporuke usluga

Ukoliko korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom, LINK group može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom o usluzi OK Matematika, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

U navedenom slučaju, smatra se da su sva potraživanja, bilo dospela ili nedospela, koja LINK group ima i/ili može imati prema korisniku usluge, odnosno zakonskom zastupniku u skladu sa Ugovorom o usluzi OK Matematika, dospela danom kada je korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik svojevoljno prekinuo korišćenje usluge OK Matematika, odnosno prestao da izmiruje neku ili sve svoje obaveze predviđene Ugovorom o usluzi OK Matematika.

U ovom slučaju korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je dužan da isplati punu cenu usluge OK Matematika.

II Opis delatnosti obrazovanja i ostalog obrazovanja

Član 11 – Delatnost ostalog obrazovanja – Šifra delatnosti 8559

Ostalo obrazovanje obuhvata opšte i stručno obrazovanje i obučavanje za obavljanje bilo kog zanimanja, za bavljenje bilo kojim hobijem ili u svrhe samousavršavanja. Obuka se može odvijati u kampovima i školama koje omogućavaju obučavanje u sportskim aktivnostima, stranim jezicima, umetnosti, glumi, muzici ili obezbeđivanje druge specijalizovane obuke, i to kako grupama, tako i pojedincima. Ostalo obrazovanje ne obuhvata: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, del. 85.1–85.4

Podučavanje se može izvoditi usmeno i može biti realizovano posredstvom interneta na daljinu.

U ovaj sektor spadaju državno i privatno obrazovanje.

Kategorizacija izvršena u ovom sektoru zasniva se na nivoima obrazovanja koji su definisani u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED-1997), nivo 0-6.

Ovaj sektor obuhvata i podučavanje u okviru sportskih i rekreativnih aktivnosti kao i pomoćne aktivnosti u obrazovanju.

Šifra delatnosti 8559 obuhvata:

 • obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja
 • akademsko tutorstvo
 • centre za učenje koji nude popravne kurseve
 • pripremne časove za polaganje ispita učenje jezika i časove konverzacije
 • obuku za rad na računaru
 • obuku za javne nastupe i dr.

Šifra delatnosti 8559 ne obuhvata:

 • programe opismenjavanja za odrasle, del. 85.20
 • opšte srednje obrazovanje, del. 85.31
 • tehničko i stručno srednje obrazovanje, del. 85.32
 • visoko obrazovanje, del. 85.4

Član 12 – Izdavanje potvrda i izvoda

Potvrde za ostvarivanje određenih socijalnih beneficija

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je upoznat da ustanove ostalog obrazovanja kao što je LINK group nemaju pravo izdavanja potvrda kojima se mogu ostvariti različite vrste prava na penziju, različita putovanja u inostranstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, povlašćene karte za prevoz, različite vrste stipendija, povlašćenu ishranu i slično, što je u skladu sa delatnošću preduzeća LINK group.

Samo u posebnim slučajevima LINK group može izdati potvrdu korisniku usluge, odnosno zakonskom zastupniku na njegov zahtev.

III Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, pristanak na obradu i poverljivost

Član 13 – Obaveštenje

        Vrste podataka koje se prikupljaju i čuvaju

LINK group prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika, podatke o obavljenim testiranjima, podatke o solventnosti i druge podatke koji su neophodni radi obračuna i izrade računa i arhiviranja podataka o korisnicima usluga, odnosno zakonskim zastupnicima.

LINK group prikuplja, obrađuje i čuva podatke o IP adresama korisnika usluga odnosno brojčanim oznakama koju ima svaki korisnik na internetu i koje su promenljive.

Obrada i čuvanje podataka o korisnicima usluga, odnosno zakonskim zastupnicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.

Obradu podataka o korisnicima usluga, odnosno zakonskim zastupnicima vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe LINK group obavljaju poslove izdavanja računa, upravljanja mrežnim saobraćajem, odgovaranja na pitanja i prikupljanja prigovora korisnika usluga, odnosno zakonskih zastupnika, naplate potraživanja, obrazovanja u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.

Mogući korisnici navedenih podataka mogu biti državni organi na osnovu naloga suda, kada je LINK group obavezan da im ustupi pohranjene podatke.

Prihvatanje

Prihvatanjem ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga OK Matematika odnosno potpisivanjem Ugovora o usluzi OK Matematika korisnik usluga, odnosno njegov zakonski zastupnik dobrovoljno i nedvosmisleno daje pristanak da LINK group prikuplja, obrađuje i čuva podatke iz stava 1 i 2 pod uslovima navedenim u stavu 3 i 4 ovog člana.

Opoziv

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da ovaj pristanak opozove.

Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi, uz nesumnjivu potvrdu identiteta lica na koje se podaci odnose.

Opoziv pristanka za obradu podataka za posledicu ima raskid Ugovora o usluzi OK Matematika.

Lice koje je dalo pa opozvalo pristanak, ima obavezu da LINK group naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

Reklamacije

U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane LINK group ili drugih lica koji obradu vrše u ime i za račun LINK group, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor klijentskom servisu LINK group.

LINK group zadržava pravo da, u slučaju reklamacije korisnika usluga, odnosno zakonskih zastupnika i u slučaju prijave uznemiravanja od strane drugih korisnika usluga ili zaposlenih LINK group, proveri podatke i sprovede postupak utvrđivanja da li je do uznemiravanja došlo, kao i da preduzme odgovarajuće postupke u cilju sankcionisanja nedozvoljenog uznemiravanja ako je do uznemiravanja zaista došlo.

Tajnost

LINK group garantuje tajnost ličnih podataka korisnika usluga, odnosno zakonskih zastupnika u skladu sa važećim zakonima.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izrade računa za pružene usluge, evidencija o korisnicima usluga i testiranjima, eventualne naplate neisplaćenih potraživanja od strane službe za naplatu potraživanja u cilju telefonskog kontaktiranja i slanja SMS poruka korisnicima usluga, odnosno zakonskim zastupnicima, pisanja advokatskih opomena pred utuženje i potencijalnog pokretanja postupka prinudne naplate dugovanog pred nadležnim sudom, kao i u druge svrhe uz saglasnost korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika i/ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.

Obrada

Prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluge matematike, korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik LINK group daje pristanak da obrađuje njegove lične podatke u marketinške, istraživačke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije svojih usluga, uključujući i period nakon prestanka važenja Ugovora o usluzi matematike korinsika usluge, odnosno zakonskog zastupnika i LINK group-a.

Prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluge matematike, korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik LINK group daje saglasnost da obrađuje njegove lične podatke radi naplate potraživanja, angažovanja advokata za slučaj potreba pisanja opomena pred utuženje i vođenja potencijalnih sudskih postupaka radi prinudne naplate potraživanja, kao i da s ličnim podacima korisnika upozna lice koje je zaposleno u službi za naplatu potraživanja od korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika.

IV Usluge OK Matematika 

Član 14 – Usluge

LINK group korisniku usluga, odnosno zakonskom zastupniku pruža tri grupe usluga u sklopu usluge OK matematika: dopunsku nastavu, garanciju povećanja ocene iz matematike i dodatne usluge.

OK Matematika pruža uslugu koja se sastoji od izrade zadataka i primera iz matematike, kao i pružanja usluge provere znanja putem testova, a ova  usluga je raspoloživa  za gradivo osnovnog i srednjeg obrazovanja prema

 • zvaničnom nastavnom planu i programu za osnovne, odnosno srednje škole
 • zadacima, pitanjima i problemima koje dostavljaju krajnji korisnici, odnosno njihovi zakonski zastupnici

Član 15 – Usluga OK Matematika i njene karakteristike

Usluga OK Matematika se pruža krajnjim korisnicima radi poboljšanja i usavršavanja stečenih znanja iz matematike.

Radno vreme Škole “OKmatematika”

 • radnim danom i subotom 9:30h do 21:00h
 • nedeljom 13:30h do 21:00h

        Osnovni načini izvođenja usluge

U učionici

Ovakav način izvođena usluge matematike  realizuje se u učionici, uz prisustvo nastavnika i učenika. Usluga se sastoji od dva dvočasa nedeljno, u trajanju od devedeset (90) minuta za sve vreme trajanja usluge. Usluga se realizuje u grupama. Ova usluga prati zvanični školski nastavni program i časovi se ne održavaju onim danima kada u državnim  školama inače nema nastave. Moguće je organizovanje nastave vikendom.

Elektronskim putem

Usluga OK Matematika elektronskim putem predstavlja učenje matematike putem on-line sistema za realizaciju nastave matematike. Korisnik usluge ima pravo da koristi sledeće obrazovne sadržaje:

 • video sadržaje – teorijski zadaci
 • video sadržaje – izrađeni računski zadaci sa rešenjima i uputstvima
 • zadatke za proveru naučenog
 • kontrolne zadatke za proveru naučenog
 • sažetke sa formulama i uputstvima
 • pripremni materijali za pismene zadatke

        Garancija povećanja ocene

LINK group garantuje povećanje ocene iz matematike koje podrazumeva uvećanje ocene na kraju školske godine za najmanje jednu ocenu, u odnosu na ocenu sa kraja prethodne školske godine, pod uslovom da se korisnik usluge pridržava uslova iz ugovora i aneksa o garanciji.

Za realizaciju usluge Garancija povećanja ocene potrebno je da korisnik i LINK group potpišu poseban aneks ugovora.

Dodatne usluge

        Realizacija privatne nastave elektronskim putem i u učionici

Prilikom realizacije privatne nastave za termine koji nisu unapred utvrđeni, Korisnik ima pravo da u jednom danu iskoristi najviše četiri časa privatne nastave. Termine za realizaciju privatnog časa Korisnik najavljuje najkasnije dva dana pre željenog termina realizacije. Nakon podnošenja zahteva za terminom privatne nastave, Korisniku usluge će elektronskim putem stići potvrda o održavanju nastave u željenom terminu.

        Hitna pomoć

Prilikom realizacije usluge Hitna pomoć korisnik usluge dostavlja zadatak za koji mu je potrebna pomoć na način propisan tehničkim mogućnostima LINK group-a, elektronskim putem, u vizuelnom kvalitetu koji obezbeđuje čitljivost i razumljivost. Vreme realizacije usluge Hitna pomoć definiše se Ugovorom o dodatnim uslugama.

Jezik na kome se izvodi nastava

Nastava se izvodi na jeziku u službenoj upotrebi.

Učesnici u procesu usluge OK Matematika

Učesnici su svi korisnici usluge OK Matematika koji ispunjavaju uslove i kadrovi koji su uključeni u proces usluge OK Matematika.

Kadrovi 

Kadrovi koji su uključeni u obrazovni proces su:

 • nastavno osoblje
 • nenastavno osoblje:
 • klijentski servis – rešavanje pitanja korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika,
 • tehnička podrška – rešavanja svih tehničkih pitanja korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika

Materijali za rad

Sve materijale neophodne za sprovođene usluge OK Matematika korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik dobija u elektronskom ili štampanom obliku.

Zloupotrebe materijala za rad

Svako neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje, kao i umnožavanje i nedozvoljena upotreba materijala dobijenih u cilju pružanja usluge OK Matematika, bez izričite pisane dozvole LINK group, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca i povlači odgovornost korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.

Izričito je zabranjeno i kažnjivo korišćenje sadržaja sajta LINK group za pomoć pri proizvodnji nelegalnih sredstava pomoći pri proverama znanja (“puškice”).

Drugi materijali koje LINK group ne obezbeđuje

Korisnik usluge ima pravo da pita predavača za predlog dodatne izvore literature ako mu nije dovoljna predložena literatura.

Testiranja

Postoje tri vrste testova:

 • test provere znanja i
 • test kontrolni zadaci
 • test za izradu pismenog zadatka.

Svi testovi za zvaničnu proveru znanja čuvaju se u bazi podataka LINK groupa, koji garantuje tajnost i nepovredivost podataka o ličnosti.

LINK group lične podatke upotrebljava izričito u cilju sprovođenja edukacije i za potrebe vođenja dosijea korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika.

LINK group podatke o testovima neće učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu, osim u slučaju postojanja izričite zakonske odredbe ili odluke nadležnog državnog organa na takvo postupanje.

Ukoliko rezultati testa ne ostanu sačuvani usled prekida rada testa, korisnik usluge je dužan da bez odlaganja obavesti tehničku podršku kako bi problem bio rešen u najkraćem mogućem roku.

Testove, kao i rezultate, nije dozvoljeno umnožavati i deliti. Svako neovlašćeno objavljivanje, umnožavanje i nedozvoljena upotreba testova, bez izričite pisane dozvole LINK group, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca  i povlači odgovornost korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.

Pristupne lozinke, odgovornost za njihovo čuvanje i mogućnost prenosa

Korisnik usluge koji je zaključio Ugovor dobija korisničko ime (username) i lozinku (password) za pristup On-line servisu, na kome je korisnik usluge dužan da izvrši registraciju na osnovu dobijenih naloga.

Nakon prvog prijavljivanja na sistem korisnik usluge može promeniti svoju lozinku.

Korisnik usluge je odgovoran za bezbedno čuvanje svoje pristupne lozinke i LINK group ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj gubitka lozinke i/ili upotrebe lozinke od strane neovlašćenih lica.

Korisnik usluge je dužan da bez odlaganja obavesti tehničku podršku u slučaju gubitka šifre, kako bi mu bila dodeljena nova, a korisnički nalog ostao zaštićen od zloupotrebe trećih lica.

Vebsajt https://www.matematika.edu.rs/

Svaki korisnik usluge, nezavisno od toga da li je odabrao da uslugu OK Matematika koristi elektronski ili u učionici, putem dobijenog korisničkog imena i lozinke ima pristup vebsajtu https://www.matematika.edu.rs/.

Na vebsajtu https://www.matematika.edu.rs/  nalaze se najvažniji podaci koji su od koristi korisniku usluge, tokom korišćenja usluge OK Matematika. Putem vebsajta https://www.matematika.edu.rs/ korisnik usluga, odnosno zakonski zastupnik može pratiti raspored, cenovnik osnovnih i posebnih usluga, stepen izmirenja svojih obaveza i ostala uputstva.

Sadržaj vebsajta https://www.matematika.edu.rs/ može varirati u zavisnosti od vrste odabrane usluge, kao i u zavisnosti od toga da li uslugu koristi u učionici ili putem interneta.

Svaki zakonski zastupnik dobija redovne izveštaje o radu korisnika usluga i samom napretku u prelaženju gradiva.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program je objavljen na vebsajtu https://www.matematika.edu.rs/.

Svaka izmena nastavnog plana i programa biće objavljena u roku koji je primeren za upoznavanje korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika sa novim planom i programom.

Izrada zadataka, odgovori na pitanja i rešenje problema

Način slanja zadataka, pitanja i problema detaljno je opisan je na sajtu https://www.matematika.edu.rs/ i samom ugovoru koji potpisuje korisnik usluge, odnosno zakonski zatupnik.

Rešenja zadataka izrađuju lica čija stručna sprema i ostale kvalifikacije odgovaraju radnom mestu nastavnika matematike za odgovarajuci nivo obrazovanja kome korisnik usluge pripada.

Izrađeni zadaci, odgovori na pitanja i rešenja problema biće objavljeni na sajtu.

Izrađeni zadaci, odgovori na pitanja i rešenja problema ostaju u vlasništvu kompanije, uz pravo besplatnog korišćenja i preuzimanja u sopstvene svrhe.

Rokovi izrade zadataka, davanja odgovora na pitanja i rešenje problema

LINK group ne odgovara za rokove izrade zadataka, davanja odgovora na pitanja i rešenja problema, ali će nastojati da rokovi budu što kraći.

LINK group zadržava pravo da samostalno odredi prioritet izrade zadataka, davanja odgovora na pitanja i rešenja problema.

Pravo LINK group da uskrati pružanje usluge OK Matematika

LINK group zadržava pravo da odbije izradu bilo kog zadatka ili rešavanje bilo kog problema, ako proceni da se radi o nekom od sledećih slučajeva:

 • zadatak nije iz gradiva predviđenog zvaničnim planom i programom,
 • tekst zadatka je nejasno sastavlje i sam zadatak je nemoguće razumeti,
 • tekst zadatka je nečitak, slabo čitljiv ili na drugi način nerazumljiv
 • jezik kojim je pisan zadatak sadrži vulgarnosti ili je na drugi način neprikladan.

Pravo LINK group na ukidanje korisničkih naloga

Kompanija može trajno ukinuti nalog korinsniku usluge koji:

 • Izrađene zadatke, odgovore na pitanja i rešenja problema preuzima s ciljem dalje prodaje,
 • Izrađene zadatke, odgovore na pitanja i rešenja problema preuzima i koristi bez navođenja izvora.

        Promena načina izvođenja usluge OK Matematika

Ako korisnik usluga, odnosno zakonski zastupnik želi da promeni način izvođenja usluge matematike, može to zahtevati pismenim putem.

LINK group će rešavati o predmetnom zahtevu u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i mogućnostima.

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik u tom slučaju ima platiti razliku, ako postoji, u ceni usluge matematike između dva programa usluge u iznosu predviđenim važećim Cenovnikom, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je dužan da  plati uslugu upisa novog programa.

U slučaju da je način izvođenja usluge matematike, za koju Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik traži promenu, sa nižom cenom od novozahtevanog načina izvođenja usluge matematike, vrednost predmetnog Ugovora o usluzi matematike neće se umanjivati.

U vezi sa gore navedenom promenom LINK group i Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik će potpisati Aneks predmetnog Ugovora o usluzi matematike, u pisanoj formi.

Član 16 – Uvođenje novih ili izbacivanje pojedinih usluga

LINK group zadržava pravo na uvođenje i izbacivanje pojedinih usluga u cilju daljeg unapređenja i usavršavanja sistema. O uvođenju novih ili izbacivanju pojedinih uslugakorisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik će biti obavešten na internet stranici matematika.edu.rs u roku od mesec dana od dana uvođenja nove ili izbacivanja stare usluge.

V Prava i obaveze Korisnika usluge OK Matematika

Član 17 – Prava Korisnika usluge

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik zaključenjem Ugovora o usluzi OK Matematika i prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika u sklopu usluga koje mu LINK group pruža dobija i niz prava vezanih za realizaciju samog Ugovora i lakše praćenje programa OK Matematika.

Sva prava korisnika usluge istovremeno predstavljaju obavezu LINK group, ali i obavezu samog korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika za odgovornu upotrebu svojih prava. Svaka zloupotreba ili pokušaj zloupotrebe prava uređenih ovim Karakteristikama i uslovima korišćenja usluge OK Matematika ili Ugovorom o usluzi OK Matematika je osnov materijalne odgovornosti korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika ukoliko je zloupotrebom prouzrokovana šteta LINK group.

Osnovna prava

Osnovno pravo korisnika usluge je pravo na korišćenje svih usluga predviđenih Ugovorom o usluzi OK Matematika iz odeljka IV ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika.

Ostala prava

Pravo korisnika na izradu zadataka, postavljanje pitanja i zahtevanje rešenja problema

Svaki korisnik usluge ima pravo na izradu zadataka, postavljanje pitanja i zahtevanje rešenja problema od strane nastavnika, koju su dužni da na ista odgovore u skladu sa rokovima koji su određeni samim ugovorom ili aneksom ugovora . Ukoliko je tražena izrada zadataka, postavljeno pitanja i zahtevano rešenje problema neradnim danom, nastavnik je dužan da na isto odgovori radnim danom.                Pravo korisnika na zahtev za izradu zadataka

Svaki Korisnik usluge ima pravo da postavi zahtev za izradu zadataka dok traje usluga i to u skladu sa uslovima koji su regulisani samim ugovorom ili aneksom.

Pravo na definisanje oblasti koje će obrađivati u toku usluge

Program OK Matematika obuhvata sve oblasti predviđene zvaničnim nastavnim planom i programom za osnovne i srednje škole, ali u slučaju individualne nastave, korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ima pravo, da ukoliko postoji potreba, zajedno sa nastavnikom definiše oblasti koje će biti prelažene i obrađivane tokom pružanja odabrane usluge OK Matematika.

Pravo korisnika da njegov rad bude praćen od strane nastavnika

Praćenje rada od strane nastavnika predstavlja pravo korisnika usluga i obavezu LINK groupa. Nastavnici ocenjuju napredak i usmeravaju korisnika prilikom učenja.

Pravo na korišćenje računara i računarske laboratorije

Korisnici koriste računare na LINK group u skladu sa nastavnim programom u prisustvu nastavnika.

Ukoliko primete neki kvar ili drugu nefunkcionalnost, dužni su da o tome obaveste klijentski servis kako bi kvar bio što pre otklonjen.

Korisnici mogu samostalno koristiti računare na lični zahtev, ali isključivo u dogovoru i po odobrenju klijentskog servisa.

Radi pripreme pojedinih časova laboratorijskih vežbi, računarska laboratorija će biti zaključana sve do samog početka časa, kako bi se omogućili isti uslovi i funkcionalnost na svim računarima.

Ukoliko ostane poslednji u prostoriji, korisnik je dužan da pozove nekog od zaposlenih da zaključaju i obezbede prostorije.

Za održavanje opreme i softvera i administracije sistema zadužen je ovlašćeni administrator sistema LINK group.

Pravo na korišćenje interneta u prostorijama LINK group-a

Korisnici koriste internet u skladu sa nastavnim programom, u prisustvu nastavnika.

Korisnik koristi internet isključivo za pristup sajtovima koji su relevantnim za realizaciju nastavnog plana i programa.

Pravo na korišćenje uređaja (grafičke table i slušalica) tokom realizacije usluge

Za deo usluge u sastavu usluga dopunske nastave matematike podrazumeva se korišćenje uređaja (grafičke table i slušalica)  koje LINK group daje na raspolaganje za vreme trajanja usluge predviđene ugovorom.

Zakonski zastupnik korisnika usluge prilikom zaključenja ugovora na ime korišćenja Uređaja uplaćuje depozit u iznosu određenim ugovorom, koji predstavlja obezbeđenje za pravilno korišćenje Uređaja i koji će Zakonskom zastupniku biti vraćen nakon završetka usluge pod uslovom da je Uređaj vraćen u ispravnom stanju.

Zakonski zastupnik može pre početka koršćenja usluge od LINK group-a ili u svakom trenutku korišćenja usluge kupiti, odnosno otkupiti uređaj po trenutno važećoj ceni.

Pravo na prigovor

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik može podneti prigovor nastavniku ili  klijentskom servisu, a po potrebi se formira komisija za rešavanje prigovora. Prigovor Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik podnosi pismeno u roku od tri radna dana od dana nastanka uzroka prigovora. Po potrebi se formira Komisija koja rešava o prigovoru Korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika u roku od pet radnih dana od dana prijema prigovora.

Komisija je dužna da prijavu razmotri i donese odgovarajuću odluku.

Pravo korisnika na davanje primedbi

Svaki korisnik usluge, odnosno zakonski zastupniki ma pravo da prosledi primedbe i sugestije na email tehničke podrške i klijentskog servisa.

Svaka sugestija i primedbakorisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika se razmatra, nakon čega se preduzimaju neophodni koraci.

Pravo korisnika na mišljenje u anketama

U cilju unapređenja i izlaženja u susret obrazovnim potrebama korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika jednom godišnje sprovod se istraživanje iskustva korisnika, odnosno zakonskog zastupnika u vidu ankete.

Pravo korisnika na popuste za korišćenje ostalih usluga 

LINK group pruža pogodnosti korisniku usluga, odnosno zakonskom zastupniku svojih programa i u skladu sa tim, mogu ostvariti određene popuste za korišćenje ostalih usluga LINK group.

Pravo na zahtevanje sastanka sa menadžmentom LINK group

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ima pravo da zahteva sastanak sa menadžmentom LINK group. Nastavnik održava sastanak sa korisnikom usluge, odnosno zakonskim zastupnikom sa ciljem da pomogne korisniku usluge da reši svoj problem.

Ukolikonastavnik proceni da i nakon sastanka sa korisnikom usluge, odnosno zakonskim zastupnikom postoji potreba da se  sastanu sa nekim od predstavnika menadžmenta, daje svoju preporuku  menadžmentu.

Član 18 – Obaveze korinsnika usluge

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik zaključenjem Ugovora o usluzi OK Matematika odnosno prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika preuzima i sledeće obaveze:

 • Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik  dužan je da uredno i ažurno ispunjava svoje obaveze plaćanja usluge.
 • Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik  dužan je da izvršava uredno i na vreme sve obaveze predviđene konkretnom uslugom definisanom Ugovorom ili Aneksom ugovora,
 • Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik dužan je da bez odlaganja obavesti o svim promenama koje mogu uticati na njegovu mogućnost redovnog izvršavanja nastavnih zadataka, isplata u skladu sa ugovorenim uslovima i koje na bilo koji način mogu prouzrokovati zastoj, prekid ili poremećaj dinamike ispunjenja obaveza preuzetih Ugovorom.
 • Korisniku usluge, odnosno zakonskom zastupniku  zabranjeno je da na bilo koji način pronosi ili iznosi neistinite navode o prošlosti, znanju, sposobnosti LINK groupa na forumima i ostalim on-line platformama, uključujući, ali bez ograničenja na društvene mreže,  ili pronosi ili iznosi neistine o čemu drugome, ako zna ili bi morao znati da su neistinite, odgovoran je za prouzrokovanu materijalnu i nematerijalnu štetu u skladu sa odgovornošću predviđenom Zakonom o obligacionim odnosima.

Uz naknadu štete se može tražiti i objavljivanje presude ili ispravke, kao i povlačenje izjave kojom je prouzrokovana šteta na teret štetnika.

 • Zabranjena je svaka upotreba zakonom zaštićenog žiga na bilo koji način i bez dozvole nosioca žiga. Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik koji zloupotrebi ovu odredbu i neovlašćeno koristi zaštićene žigove LINK groupa snosi materijalnu odgovornost za svaku štetu koja bude prouzrokovana nosiocu žiga.
 • Zabranjeno je kreiranje Facebook grupa i grupa na ostalim društvenim mrežama koje sadrže registrovane i zakonom zaštićene žigove LINK group-a. Svaka neovlašćena upotreba daje pravo nosiocu žiga pravo na zaštitu pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o uređenju sudova.
 • Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik  dužan je da poštuje i da se pridržava bez izuzetka svih pravila vezanih za pružanje usluge OK Matematika, a koje su predviđene ugovorom ili aneksom ugovora.
 • Prilikom korišćenja usluge OK Matematika na daljinu putem DL platforme , korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je dužan da sam, o svom trošku,  za svoj računar obezbedi potreban software za praćenje nastave.
 • U slučaju korišćenja usluge garancija korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik dužan je da na zahtev obezbedi uvid u uspeh korisnika usluga, u slučaju sumnje da korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ne dostavljaju tačne podatke.
 • Korisnik može koristiti Uređaj (grafičku tablu i slušalice) koji je dobio prilikom zaključenja ugovora samo prilikom izvršavanja usluga koje su predmet ugovora, i to po odobrenju predmetnog nastavnika. Svako korišćenje Uređaja bez prethodnog odobrenja predmetnog nastavnika smatra se neovlašćenim korišćenjem i predstavlja nedozvoljenu upotrebu Uređaja.
 • U slučaju gubitka ili bilo kog oblika fizičkog oštećenja Uređaja, zakonski zastupnik nadoknađuje nastalu štetu. Kao vrednost Uređaja uzima se nabavna cena Uređaja, naznačena na fakturi dobavljača. Sve popravke i servis u garantnom i vangarantnom roku na Uređaju obezbeđuje dobavljač preko svog ovlašćenog servisa ili nekog drugog servisa sa kojim ima ugovor.
 • Krajnji korisnik treba da koristi email nalog koji je prijavio LINK group-u, kao i da o svakoj promeni podataka obavesti LINK group

Član 19 – Povreda discipline i nastavnih obaveza

Korisnik usluge dužan je da se strogo pridržava pravila ponašanja iz ovog dokumenta i ugovora o usluzi OK Matematika i da čuva ugled LINK group-a.

Za povredu obaveza korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik odgovara disciplinski i materijalno.

Povrede obaveza i discipline korisnika usluge su:

 • neovlašćeno korišćenje sredstava LINK group
 • protivpravno prisvajanje imovine LINK group
 • dolazak u LINK group pod dejstvom alkohola ili narkotičkog sredstva
 • podstrekavanje, davanje ili pomaganje korisniku usluga u upotrebi alkohola, odnosno narkotičkog sredstva
 • javno podsticanje na rasnu, versku ili nacionalnu netrpeljivost
 • izazivanje ili učestvovanje u tuči na LINK group
 • grubo vređanje zaposlenih LINK group
 • namerno oštećenje imovine LINK group
 • zamena i skidanje opreme
 • instalacija i deinstalacija softvera bilo koje vrste
 • neovlašćeno prisvajanje i korišćenje korisničkih naloga drugih korisnika usluga ili zaposlenih na LINK group
 • iznošenje podataka, dokumentacije, softvera u bilo kom obliku, šifrom zaštićenih dokumenata i fajlova
 • isključenje programa za sigurnost i zaštitu (antivirus, firewall i dr.),
 • zloupotreba mejl sistema, internet servisa na bilo koji način (spam i sl.)
 • promena privilegije pristupa
 • iznošenje delova opreme bilo koje vrste
 • otvaranje kućišta računara
 • korišćenje i instalacija nelicenciranog softvera,
 • preuzimanje internet sadržaja koji nije tematski vezan za nastavni program LINK group
 • ometanje nastave na bilo koji način,
 • pušenje u prostorijama LINK group
 • nepristojno ponašanje prema nastavnicima, saradnicima, drugim zaposlenim i korisnicima usluga LINK group
 • korisnicima usluga strogo je zabranjeno unošenje softvera i materijala na medijima (CD, DVD itd.) bez odobrenja od strane administratora sistema
 • korisnici usluga nemaju samostalno pravo da menjaju politiku pristupa mrežnim i drugim resursima, menjaju odgovarajuća podešavanja, neovlašćeno pristupaju podacima i dr.
 • zabranjeno je prijavljivanje na sajtove, mejling liste, razne grupe sa mejl naloga LINK group. Za takve slučajeve korisnici usluga moraju koristiti lični mejl.
 • nanošenje telesne povrede zaposlenom ili korisniku usluga LINK group
 • narušavanje ugleda LINK group iznošenjem neistinitih ili nepotpunih informacija
 • neprimerena komunikacija koja ne dolikuje obrazovnoj ustanovi sa drugim korisnicima usluga, zaposlenima u LINK group ili nastavnicima, putem telefona, ličnog kontakta ili mejla.

Član 20 – Disciplinske mere

Za povredu obaveza, discipline i nastavnih obaveza korisniku usluga može se izreći jedna od sledećih disciplinskih mera:

 • opomena,
 • udaljenje sa mesta nastave,
 • privremena suspenzija,,
 • trajna suspenzija,
 • isključenje.

Član 21- Disciplinski postupak

Posebna disciplinska komisija LINK group odlučuje o disciplinskoj odgovornosti korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika za učinjenu povredu obaveze, discipline i nastavnih obaveza i izriče meru opomena.

O disciplinskoj odgovornosti korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika za učinjenu povredu obaveze, discipline i nastavnih obaveza za koju se izriče mera isključenja sa LINK group odlučuje disciplinska komisija.

Disciplinsku komisiju čine dva predstavnika nastavnog osoblja.

Zahtev za pokretanje postupka za utvđivanje disciplinske odgovornosti korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika podnosi se na osnovu prijave nastavnika, saradnika, radnika ili korisnika usluge LINK group.

Član 22 – Materijalna odgovornost korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika

Ako je povredom discipline nastala šteta, disciplinska komisija donosi odluku o nadoknadi štete.

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik koji učini štetu LINK group, namerno ili iz krajnje nepažnje, dužan je da istu nadoknadi. Ako štetu prouzrokuje više korisnika usluga, svaki korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik odgovoran je za deo štete koji je prouzrokovao.

Ako se za svakog korisnika usluga ne može utvrditi deo štete koji je prouzrokovao, smatra se da su svi korisnici, odnosno zakonski zastupnici jednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.

Postojanje štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala, visinu štete i odgovornost za prouzrokovanu štetu utvrđuje disciplinska komisija.

Visina štete utvrđuje se na osnovu odgovarajućeg cenovnika ili knjigovodstvene vrednosti, a ako se na ovaj način ne može utvrditi visina štete, utvrđuje se procenom vrednosti oštećene stvari.

Ako korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ne nadoknadi štetu LINK group u roku utvrđenom konačnom odlukom disciplinske komisije ili ako izričito odbije da nadoknadi štetu LINK group, naknada štete ostvaruje se pred nadležnim sudom.

VI Prestanak ugovora

Član 23 – Istek roka

Ugovor o usluzi matematike prestaje istekom roka na koji je zaključen.

Član 24 – Sporazumni raskid

LINK group i korisnik usluge, osnosno zakonski zastupnik mogu sporazumno raskinuti Ugovor o usluzi OK matematika. Sporazum o prestanku Ugovora o usluzi OK matematika mora biti u pisanoj formi i njime moraju biti opredeljene obaveze koje su ugovorne strane dužne da ispune pre stupanja Sporazuma o prestanku Ugovora o usluzi OK matematika na snagu.

Član 25 – Jednostrani raskid

LINK group može raskinuti Ugovor o usluzi OK matematika uz otkazni rok od trideset (30) dana od davanja pismenog obaveštenja korisniku usluge, odnosno zakonskom zastupniku. LINK group može ostaviti duži rok, ukoliko korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik učini verovatnim da će u naknadnom roku nastaviti sa ispunjavanjem obaveza preuzetih Ugovorom o usluzi OK matematika. Ukoliko iz držanja korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika  nesumnjivo proizilazi nemogućnost izvršenja obaveze koja nije uzrokovana promenjenim okolnostima LINK group ima pravo da odmah raskine Ugovor, bez davanja otkaznog roka.

Ukoliko nakon stupanja na snagu Ugovora o usluzi OK matematika korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik želi da raskine Ugovor, može to učiniti ukoliko izmiri svoje obaveze predviđene Ugovorom.

Ukoliko korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom o usluzi OK matematika, LINK group može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, smatra se da su sva potraživanja, bilo dospela ili nedospela, koja LINK group ima i/ili može imati prema korisniku usluge, odnosno zakonskom zastupniku u skladu sa Ugovorom o usluzi OK matematika, dospela danom kada je korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik svojevoljno prekinuo pružanje usluge, odnosno prestao da izmiruje neku ili sve svoje obaveze predviđene Ugovorom o usluzi matematike.

LINK group pruža obaveštenje i poštuje prava koja korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ima uskladu sa Zakonom o zaštiti potrošača..

 Svaka ugovorna strana može da raskine Ugovor o usluzi OK matematika odmah, momentom dostavljanja raskida u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani, ukoliko je jedna od drugih ugovornih strana odgovorna za povredu svoje ugovorne obaveze predviđene Ugovorom o usluzi OK matematika, kada takva povreda, ukoliko ju je moguće otkloniti, ne bude otklonjena u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja o postojanju takve povrede.

Član 26 – Promenjene okolnosti

Ako posle zaključenja Ugovora o usluzi OK matematika nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.

Ugovor prestaje usled smrti korisnika usluge.

Ugovor prestaje usled otvaranja postupaka likvidacije i stečaja nad LINK group.

Ugovor prestaje u slučaju trajne nesposobnosti za rad i/ili nastupanja stepena invaliditeta koji osujećuje samu svrhu Ugovora o školovanju. Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik je dužan da LINK group dostavi sva neophodna lekarska uverenja i veštačenja kao dokaz da su trajna nesposobnost za rad i/ili stepen invaliditeta zaista nastupili.

U slučaju nastupanja insolventnosti korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika iz razloga koji u vreme zaključenja ugovora nisu bili izvesni, LINK group može izaći u susret trenutnoj nemogućnosti plaćanja korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika i sprovesti pregovore oko plaćanja preostalog dela usluge posredstvom službe za naplatu potraživanja. Ukoliko dođe do sporazuma o otplati preostalog dela usluge, isti mora biti sastavljen u pismenoj formi u vidu Aneksa.

Član 27 – Zabrana prenosa ugovora

Korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik ne može preneti prava i obaveze iz Ugovora o usluzi OK matematika na treće lice.

VII Završne odredbe

Član 28 – Važenje Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK Matematika

Karakteristike i uslovi korišćenja usluge OK matematika predstavljaju sastavni deo Ugovora o usluzi OK matematika.

Potpisivanjem Ugovora o usluzi OK matematika korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik priznaje i potvrđuje da je upoznat sa Karakteristikama i uslovima korišćenja usluge OK matematika.

Član 29 – Tumačenje

U slučaju postojanja nejasnih odredbi Ugovora o usluzi OK matematika, iste će se tumačiti pomoću ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK matematika.

U slučaju nesaglasnosti između Ugovora o usluzi OK matematika i Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK matematika, prednost imaju odredbe sadržane u Karakteristikama i uslovima korišćenja usluge OK matematika, osim ako sam Ugovor o usluzi OK matematika nije predmet pregovaranja LINK group-a i korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika, u kom slučaju odredba koja predviđa takvo odstupanje mora stajati u Ugovoru o usluzi OK matematika.

Član 30 – Važenje odredbi

Naknadna ništavost ili nepunovažnost neke odredbe ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK matematika ili Ugovora o usluzi OK matematika nema uticaja na punovažnost preostalih odredbi. Nepunovažna odredba se može zameniti odgovarajućom koja na pravno dozvoljen način najbliže odražava volju ugovornih strana, ili pretpostavljenu volju, na osnovu duha i cilja ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK matematika,  ili Ugovora o usluzi OK matematika, odnosno onu koju su ugovorne strane trebalo da imaju u trenutku prihvatanja ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK matematika ili zaključenja Ugovora o usluzi OK matematika, ili u trenutku kada je odredba dodata izmenama Karakteristika i uslova korišćenja usluge OK matematika, ili Ugovoru o usluzi OK matematika.

Član 31 – Obaveštenje za korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika

Potpisom Ugovora o usluzi OK matematika korisnik usluge, odnosno zakonski zastupnik potvrđuje da je pre potpisivanja na jasan i razumljiv način bio upoznat s Karakteristikama i uslovima korišćenja usluge OK matematika, kao i o:

 • osnovnim obeležjima usluge;
 • adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta LINK group (podaci iz APR-a);
 • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika;
 • načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu  na koji se postupa po pritužbama  korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika;
 • pravima korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika na propisanim Zakonom o zaštiti potrošača;
 • podršci koju LINK group pruža korisniku usluga, odnosno zakonskom zastupniku posle zaključenja Ugovora o usluzi OK matematika, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima ima pravo na njih;
 • vremenu na koje je ugovor zaključen ako je sklopljen na određeno vreme, a ako je  zaključen na neodređeno vreme, o uslovima za raskid ugovora;
 • minimalnom trajanju ugovorne obaveze korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika ako je potrebno odrediti njeno trajanje;
 • obavezi korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika da pruži bilo kakvo obezbeđenje na zahtev LINK groupa i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji.

U slučaju kupovine i naručivanja usluge, korisnik usluga, odnosno zakonski zastupnik potvrđuje i da je upoznat:

 • da eventualni spor između korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika i LINK groupa može biti rešen vansudski;
 • s cenom upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi;
 • da ima mogućnost jednostranog odustanka od ugovora/aneksa pod uslovima definisanim zakonom, u pisanoj formi koji je dužan da dostavi LINK group;
 • da stupa u ugovorni odnos s LINK groupom i uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
 • da će najkasnije u roku od 30 dana od prijema izjave o jednostranom odustanku korisniku usluge, odnosno zakonskom zastupniku datom u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, biti vraćen iznos koji je LINK group primio na osnovu ugovora/aneksa;

Podaci iz ovog člana su sastavni deo Ugovora o usluzi OK Matematika koji korisnik usluga, odnosno zakonski zastupnik zaključuje s LINK group.

Član 32 – Poverljivost

Svi podaci sadržani u Ugovoru o usluzi OK Matematika predstavljaju poslovnu tajnu između LINK group i korisnika usluga, odnosno zakonskog zastupnika. Svako iznošenje podataka iz Ugovora o usluzi OK Matematika od strane korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika, bez izričite pisane dozvole LINK group predstavlja kršenje poslovne tajne i osnov je materijalne i krivične odgovornosti korisnika usluge, odnosno zakonskog zastupnika.

Član 33 – Nadležnost za slučaj spora

LINK group i korisnik usluga, odnosno zakonski zasupnik će sva sporna pitanja nastojati da reše sporazumno na miran i prijateljski način.

Ukoliko rešavanje spora postane nemoguće na način predviđen stavom 1 ovog člana, za rešavanje spora nadležan je sud u skladu sa Zakonom o uređenju sudova.

Član 34 – Stupanje na snagu

Ove Karakteristike i uslovi korišćenja usluga OK Matematika objavljeni su na internet stranici https://www.matematika.edu.rs/.

Ove Karakteristike i uslovi korišćenja usluge OK Matematika stupaju na snagu jedan dan nakon objavljivanja.