Opšti uslovi korišćenja usluga OKmatematike

Zastupnik korisnika pristankom na ove Opšte uslove kao poslovno sposobno lice preuzima i obavezu da snosi finansijske obaveze proistekle po osnovu usluga koje pruža Link group korisniku, navedenim u ovim Opštim uslovima.

Link group pruža usluge dopunske nastave matematike, pod nazivom OK matematika, koja će se izvoditi korišćenjem on-line sistema za realizaciju nastave matematike, odnosno elektronskim putem.

Zastupnik korisnika pristaje na cenu za usluge iz stava 2 uplatom cene odabranog paketa sa ovog sajta.

Početak realizacije usluge OK matematika je počinje od dana prispeća uplate iz prethodnog stava Link group-u.

Usluga će se realizovati u skladu sa nastavnim planom i programom objavljenom na javnoj Internet adresi www.matematika.edu.rs

Sadržaj usluge dopunske nastave matematike:

 1. Usluga koja se realizuje korišćenjem on-line sistema za realizaciju nastave matematike uključuje neprekidan i neograničen pristup sistemu tokom perioda realizacije usluge.
 2. Korisnik ima pravo na korišćenje sledećih obrazovnih sadržaja:
  • video sadržaji – teorijski zadaci (osim za Korisnike koji se pripremaju za Malu maturu i Prijemni ispit)
  • video sadržaji – izrađeni računski zadaci sa rešenjima i uputstvima
  • zadaci za proveru naučenog (osim za Korisnike koji se pripremaju za Prijemni ispit)
  • kontrolni zadaci za proveru naučenog (osim za Korisnike koji se pripremaju za Malu maturu i Prijemni ispit)
  • sažeci sa formulama i uputstvima (osim za Korisnike koji se pripremaju za Malu maturu)
  • pripremni materijali za pismene zadatke (osim za Korisnike koji se pripremaju za Malu maturu i Prijemni ispit)
 3. Korisnik ima pravo na slanje neograničenog broja pitanja nastavnicima matematike korišćenjem za to određenog podsistema u okviru on-line sistema za realizaciju nastave matematike. U smislu ovog stava, jedno pitanje Korisnika može da obuhvati samo jedan upit u cilju dobijanja usmerenja ili teorijskog objašnjenja matematičkog problema. Pomoć profesora, koja bi trebalo da se dobije odgovorom na poruku, ne podrazumeva izradu rešenja zadatka već pružanje odgovora koji će Korisniku omogućiti da samostalno reši zadatak.
 4. Korisnik (osim Korisnika koji se pripremaju za Prijemni ispit, kao i Korisnika koji se pripremaju za Malu maturu, a koji se nisu opredelili za ovu uslugu) ima pravo na konsultacije sa nastavnikom matematike, realizovane posredstvom za to određenog podsistema u okviru on-line sistema za realizaciju nastave matematike u ukupnom trajanju od 120 minuta (odnosno u ukupnom trajanju od 240 minuta za Korisnika koji se priprema za Malu maturu, a koji odabere paket “PRIPREMA ZA MATURU – paket plus”) u toku jednog meseca. Konsultacije se mogu zakazati radnim danima od 09-17h.
 5. Korisnik ima pravo korišćenja jedne besplatne usluge Hitne pomoći u okviru usluge. Korisnik je dužan da zadatak za koji mu je potrebna pomoć dostavi na način propisan tehničkim mogućnostima LINK group-a, elektronskim putem, u vizuelnom kvalitetu koji obezbeđuje čitljivost i razumljivost. Vreme realizacije usluge Hitna pomoć za vreme trajanja radnog vremena škole OK matematika iznosi jedan sat od prijema zadatka koji je dostavljen u toku radnog vremena. Ukoliko je zadatak primljen u vreme kada je do kraja radnog vremena ostalo manje od jednog sata, zadatak će biti urađen i dostavljen Korisniku u prvom satu radnog vremena narednog radnog dana.
 6. Korisnik ima pravo korišćenja usluge Hitne pomoći u okviru odabranog paketa. Korisnik je dužan da zadatak za koji mu je potrebna pomoć dostavi na način propisan tehničkim mogućnostima LINK group-a, elektronskim putem, u vizuelnom kvalitetu koji obezbeđuje čitljivost i razumljivost. Vreme realizacije usluge Hitna pomoć za vreme trajanja radnog vremena škole OK matematika iznosi jedan sat od prijema zadatka koji je dostavljen u toku radnog vremena. Broj zadataka koje Korisnik ima pravo da pošalje određen je odabranim paketom. Ukoliko je zadatak primljen u vreme kada je do kraja radnog vremena ostalo manje od jednog sata, zadatak će biti urađen i dostavljen Korisniku u prvom satu radnog vremena narednog radnog dana. (samo za Korisnike koji odaberu jedan od paketa “HITNA POMOĆ” Link group se obavezuje da će izvršiti samo uslugu navedenu u ovoj tački)
 7. Korisnik ima pravo na tehničku podršku koju realizuje slanjem elektronske pošte na adresu:  podrska@link-elearning.com
 8. Korisnik je dužan da javi najkasnije 30 minuta pre zakazanog časa, ukoliko nije u mogućnosti da prisustvuje on-line času. U suprotnom, čas će se smatrati održanim.
 9. LINK group će (ukoliko je poznat broj privatnih časova u unapred poznatim terminima, on-line) realizovati privatnu nastavu iz matematike za Korisnika, korišćenjem on-line sistema za realizaciju nastave matematike , dok je broj ČASOVA određen odabranim paketom, prema rasporedu nastave koji određuje Link group.

Radno vreme Škole OK matematika  radnim danima od 9 do 17 časova.

LINK group se obavezuje da program dodatne nastave matematike bude projektovan i realizovan prema programu koji propisuje nadležan državni organ, u smislu važećeg zakonodavstva kojim je regulisan nastavni program održavanja nastave matematike za osnovne i srednje škole.

Usluge navedene u ovim Opštim uslovima ne mogu se prenositi na drugog korisnika.

Kada se usluga realizuje korišćenjem on-line sistema za realizaciju nastave matematike tehnički je obezbeđeno da u jednom trenutku bude aktivan samo jedan korisnički nalog za svakog korisnika, tako da ne postoji mogućnost prenosa korisničkog naloga na drugo lice.

Zakonski zastupnik se obavezuje da Korisnik usluge neće koristiti usluge definisane ovim Opštim uslovima za vršenje nezakonitih, nemoralnih i društveno neprihvatljivih aktivnosti, uključujući varanje na proverama znanja, kao i korišćenje sredstava za pomoć u testiranju koja nisu dozvoljena.

Sav materijal koji se koristi u nastavi, fizički ili elektronski, vlasništvo je LINK group-a. Zabranjuje se umnožavanje, distribucija, korišćenje i prikazivanje bez pismene saglasnosti LINK group-a.

Svako umnožavanje, distribucija, korišćenje i prikazivanje bez pismene saglasnosti LINK group-a povlači krivičnu i imovinsko-pravnu odgovornost Zakonskog zastupnika Korisnika usluge.

Korisnik usluga, odnosno Zakonski zastupnik je saglasan da obezbedi neometan kanal komunikacije sa LINK group-om putem telefona, emaila i pošte. Zakonski zastupnik se obavezuje da će Korisnik usluge LINK group blagovremeno obaveštavati o promeni ličnih podataka, a posebno podataka kao što su korisnikova email adresa ili adresa prebivališta.

Korisnik usluga, odnosno Zakonski zastupnik se obavezuje da LINK group obavesti o promeni podataka navedenih u prethodnom stavu slanjem emaila na adresu office@matematika.edu.rs.

Korisnik usluga, odnosno zakonski zastupnik preuzima punu odgovornost za pričinjene materijalne troškove LINK group-u u slučaju da LINK group nije bio blagovremeno obavešten o promeni navedenih podataka na način naveden u prethodnom stavu.

LINK group se obavezuje da prilikom unosa korisnika usluga u informacioni sistem na email adresu korisnika pošalje link za potvrdu email adrese na koji je korisnik u obavezi da klikne kako bi se izvršila potvrda korisnikove email adrese.

Korisnik usluge, odnosno Zakonski zastupnik je saglasan da na svoju email adresu prima sva obaveštenja poslata od strane LINK group, koja se odnose na promotivne akcije i poruke u vezi sa plaćanjem, kao i da će redovno kontrolisati pristiglu elektronsku poštu na ličnoj email adresi koju je naveo prilikom prijave za upis (ili na email adresi koju je promenio i izvršio potvrdu iste). Slanjem obaveštenja od strane LINK group-a na korisnikovu email adresu, smatra se da je korisnik primio poslato obaveštenje.

Za potrebe ispunjenja obaveza iz ovih Opštih uslova, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, LINK prikuplja i obrađuje podatke o korisniku usluga, odnosno Zakonskom zastupniku uz poštovanje odredbi o registraciji zbirki podataka kod nadležnih državnih institucija. Sve podatke koje prikuplja i obrađuje u svrhu zaključenja i ispunjenja ovog Ugovora LINK čuva fizički i u elektronskom obliku. Sve podatke o korisniku usluga, odnosno zakonskom zastupniku LINK čuva, obrađuje i tretira kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih, tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom.

Izborom paketa, odnosno uplatom cene, korisnik usluga, odnosno zakonski zastupnik potvrđuju da su upoznati sa sadržajem ovih Opštih uslova i da na iste pristaju u potpunosti.